PRÁVNE INFORMÁCIE & COOKIES

PREČÍTAJTE SI INFORMÁCIE V ZMYSLE ZÁKONA č. 136/2010 Z.Z. O SLUŽBÁCH NA VNÚTORNOM TRHU A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV, ĎALEJ INFORMÁCIE O AUTORSKOM PRÁVE, O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV A INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ SÚBOROV COOKIE.

Kontaktujte nás

AS Legal s.r.o., advokátska kancelária
Hlučínska 1/11, 831 03 Bratislava
Email: kancelaria@aslegal.sk
Tel. č.: 02 / 444 544 98

INFORMÁCIE V ZMYSLE ZÁKONA č. 136/2010 Z.Z. O SLUŽBÁCH NA VNÚTORNOM TRHU A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

OBCHODNÉ MENO: AS Legal s.r.o.
PRÁVNA FORMA: Spoločnosť s ručením obmedzeným
SÍDLO: Hlučínska 1/11, Bratislava 831 03, Slovenská republika
TELEFÓNNE ČÍSLO: +421244454498 /
FAX: +421233331719
ADRESA NA ZASIELANIE ELEKTRONICKEJ POŠTY: kancelaria@aslegal.sk
OBCHODNÝ REGISTER: Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 51523/B, IČO: 36 857 688. Kontakt: Informačné stredisko obchodného registra (zbierky listín): Záhradnícka 10, Bratislava 812 44, Slovenská republika, tel. ústredňa: +4210250118111, sekretariát email: SEKRETARIAT_OS_BA1@justice.sk. URL pre výpis z obchodného registra: http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=123997&SID=2&P=0.
DAŇOVÉ IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO (DIČ): 2022593067
IDENTIFIKAČNÉ ČISLO PRE DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY (IČ DPH): SK2022593067
ČLENSTVO V PROFESIJNEJ ORGANIZÁCII – SLOVENSKÁ ADVOKÁTSKA KOMORA (SAK): Obchodná spoločnosť AS Legal s.r.o., konatelia a spoločníci spoločnosti – advokáti, ako aj všetci advokátski koncipienti sú registrovaní v Slovenskej advokátskej komore, so sídlom: Kolárska 4, Bratislava 813 42, tel: 421/2 52 96 15 32, fax: 421/2 52 96 15 54, email: office@sak.sk. URL Slovenskej advokátskej komory: https://www.sak.sk/blox/cms.
JUDR. MILAN ŠULVA: Advokát, spoločník a konateľ AS Legal s.r.o., člen Slovenskej advokátskej komory (SAK), evidenčné číslo: 490, akademický titul udelený v Slovenskej republike, tiež člen České advokátní komory (ČAK), evidenčné číslo: 02753.

JUDR. IVETA ABELOVSKÁ: Advokátka, spoločníčka a konateľka AS Legal s.r.o., členka Slovenskej advokátskej komory (SAK), evidenčné číslo: 0890, akademický titul udelený v Slovenskej republike.
KONTAKTNÉ ÚDAJE POISŤOVATEĽA, ROZSAH POISTENIA ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU A ÚZEMNÝ ROZSAH POISTENIA: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava, e-mail: info@koop.sk, bezplatná infolinka (call centrum): 0800 120 000, web: www.koop.sk, poistná suma do výšky 1.500.000 Eur na jedného spoločníka pre rok 2016. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú pri poskytovaní právnych služieb podľa slovenského práva a práva EÚ a na škodové udalosti vzniknuté počas trvania zmluvy na území SR a území členských štátov EÚ a o ktorých rozhodujú súdy so sídlom v SR alebo súd na území členského štátu EÚ.
KONTAKTNÉ ÚDAJE, KDE MOŽNO ZÍSKAŤ DODATOČNÉ INFORMÁCIE O POSKYTOVANEJ PRÁVNEJ SLUŽBE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE ALEBO KDE MOŽNO PODAŤ SŤAŽNOSŤ NA POSKYTOVANÚ SLUŽBU: Podať sťažnosť alebo reklamáciu na poskytovanú službu alebo získať informácie o poskytovanej službe v Slovenskej republike je možné prostredníctvom kontaktovania advokátskej kancelárie AS Legal s.r.o. a prostredníctvom Slovenskej advokátskej komore, so sídlom: Kolárska 4, Bratislava 813 42, tel: 421/2 52 96 15 32, fax: 421/2 52 96 15 54, email: office@sak.sk. URL Slovenskej advokátskej komory: https://www.sak.sk/blox/cms.
VŠEOBECNÉ PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽBY: Advokátska kancelária AS Legal s.r.o. poskytuje právne služby na základe dohody s klientom v súlade so všeobecne záväznými právnym predpismi Slovenskej republiky, predovšetkým so zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, Vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov a vnútornými predpismi Slovenskej advokátskej komory. Bližšie informácie o podmienkach poskytovania služby, vrátane ceny služby alebo odmeny, spôsobu výpočtu alebo určenia ceny alebo odmeny, popisu služby, zodpovednosti, poistenia, možnosti mimosúdneho riešenia sporov, voľby práva alebo voľby súdu, ako aj ďalšie informácie v zmysle zákona č.136/2010 Z. z. môžte získať v sídle kancelárie.
UPOZORNENIE: Informácie sprístupnené prostredníctvom stránky www.aslegal.sk nie sú poskytovaním právnej služby podľa zákona č. 586/2003 Z. z., nie sú ponukou ani návrhom na uzavretie zmluvy či dohody, nezakladajú zmluvný vzťah medzi advokátskou kanceláriou AS Legal s.r.o. a osobou prehliadajúcou stránku a sprístupňujú sa bez akejkoľvek záruky aktuálnosti, úplnosti a správnosti. Advokátska kancelária AS Legal s.r.o. odporúča pre prípad potreby overenia sprístupnených informácií kontaktovať priamo kanceláriu prostredníctvom niektorého z uvedených kontaktných údajov, inak nenesie zodpovednosť za chyby a nepresnosti informácií, či prípadné škody z nich plynúce. Advokátska kancelária AS Legal s.r.o. si zároveň vyhradzuje právo kedykoľvek aj bez predchádzajúceho upozornenia informácie na internetovej stránke meniť, dopĺňať alebo odstraňovať.

AUTORSKÉ PRÁVO

VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ: Obsah stránky www.aslegal.sk je chránený autorským právom. Bez predchádzajúceho výslovného a písomného súhlasu advokátskej kancelárie AS Legal s.r.o. nemožno obsah stránky alebo ktorúkoľvek jeho časť použiť, a to na žiadny účel.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

INFORMÁCIA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV: Práva a povinnosti v oblasti ochrany osobných údajov na Slovensku upravuje predovšetkým zákon č. 122/2003 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V prípade, že prostredníctvom stránky www.aslegal.sk využijete možnosť vyplnenia kontaktného formulára alebo možnosť odoberania nášho PRÁVO & OBCHOD NEWSLETTER, vyžaduje sa zadanie e-mailovej adresy, na ktorú bude zaslaná odpoveď, resp. vyžiadaný newsletter. Dobrovoľným zadaním e-mailovej adresy a Vami zvolených informácií a údajov, poskytujete súhlas na ich ďalšie spracovanie pre účely komunikácie s advokátskou kanceláriou AS Legal s.r.o. a poskytovanie obchodných a prípadne iných marketingových informácií. Váš súhlas môžte neskôr kedykoľvek odvolať, napr. prostredníctvom kontaktného formulára alebo priamo zaslaním e-mailovej správy na adresu: kancelaria@aslegal.sk. Advokátska kancelária AS Legal s.r.o. neodporúča používať pri komunikácii prostredníctvom stránky www.aslegal.sk informácie, ktoré môžu mať charakter osobných údajov, prostredníctvom ktorých možno určiť konkrétnu fyzickú osobu priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Z hľadiska bezpečnosti je vo všeobecnosti najvhodnejšie akékoľvek citlivé či osobné údaje nesprístupňovať prostredníctvom internetu.

INFORMÁCIE O POUŽÍVANÍ SÚBOROV COOKIE

SÚHLAS S POUŽÍVANÍM SÚBOROV COOKIE: Podobne ako väčšina webových lokalít, aj táto môže používať tzv. súbory cookie s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto webovej lokality. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.

ČO SÚ SÚBORY COOKIE A AKO SA POUŽÍVAJÚ: Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo Vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva Vami sprístupnené informácie, ktoré slúžia na analytické účely, zapamätanie si použivateľských nastavení a zlepšovanie funkcionality webstránok, takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať. Povolenie použitia súborov cookie nie je nevyhnutne potrebné na správne fungovanie webovej lokality, ale poskytuje lepší používateľský komfort pri práci s ňou. Súbory cookie môžete vymazať alebo zablokovať. V takomto prípade sa však môže stať, že určité funkcionality webovej lokality nebudú fungovať tak, ako by mali.

AKO KONTROLOVAŤ ALEBO ODMIETNUŤ POUŽÍVANIE SÚBOROV COOKIE: Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma, ich používanie však môžete odmietnuť, kontrolovať, prípadne zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite napríklad na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby či funkcie nemusia fungovať.

Aktualizácia: 27.3.2017

Spoznajte AS LEGAL v štyroch jednoduchých krokoch, ktoré Vám nezaberú viac ako niekoľko minút.

1 /

Zistite viac O SLUŽBE,
ktorú ponúkame

2 /

Prečítajte si O NÁS,
čo Vás zaujíma

3 /

Informujte sa O CENE,
za právne služby

4 /

Vyberte si KONTAKT,
ktorý Vám vyhovuje