Dobré zmluvy

Zmluvy pre Vás navrhujeme, upravujeme i kontrolujeme. Upozorňujeme na dôležité body zmluvných návrhov a vyhodnocujeme ich relevantné súvislosti. Radíme Vám pri rokovaní s obchodnými partnermi a v prípade potreby vyjednávame vo Vašom mene.

Vo svete záväzkov spravidla platí, že dobré zmluvy robia dobrých priateľov. Správne navrhnutá dohoda pomáha predchádzať budúcim konfliktom a dokáže ušetriť množstvo energie, času a peňazí, ak neskôr partnerstvá ochladnú. Kvalitná zmluva je preto investícia s vysokou návratnosťou.

Pre spoluprácu a bližšie informácie o dobrých zmluvách, pozrite sa, ako nás kontaktovať.

Férový proces

Dohliadame na to, aby Vaše konanie pred súdom alebo správnym orgánom prebiehalo v súlade so zákonom a právom na spravodlivý proces. Pripravujeme kvalifikované podania, vyhotovujeme stratégiu pre vedenie sporu a zastupujeme Vaše záujmy na pojednávaniach.

Súčasný stav právneho prostredia kladie na súdy, správne orgány aj účastníkov konania vysoké nároky. Úlohou advokáta je preto zdôrazniť, čo je v spore podstatné, ponúknuť dôkazy a presvedčivú právnu argumentáciu – teda poskytnúť prvotriedny servis na podporu rozhodnutia v prospech klienta.

V prípade záujmu o spoluprácu s AS LEGAL pri zastupovaní, pozrite sa, ako nás kontaktovať.

Odborná ochrana

Poskytujeme právne poradenstvo, ktoré Vám pomáha využiť svoje práva, poznať povinnosti a vyjasniť si sporné otázky. Predkladáme Vám zrozumiteľné právne analýzy, vykonávame právne audity (due dilligence) a organizujeme školenia na mieru podľa Vašej potreby.

Odhalenie skrytých právnych vád, pokuty za nesplnenie neočakávaných povinností či bývalý zamestnanec ako nová konkurencia – to je len krátky výber situácií, na ktoré je dobré sa pripraviť. Cieľom našej odbornej ochrany je pôsobiť preventívne tak, aby ste sa podobným problémom vyhli alebo ich ľahko vyriešili.

Ak sa zaujímate o odbornú ochranu Vašich záujmov, pozrite sa, ako nás kontaktovať.

Právo pre podnikateľov

 • Obchodné a živnostenské právo od založenia spoločnosti po jej zánik
 • Obchodnoprávne spory a vymáhanie pohľadávok
 • Likvidácia, konkurz a reštrukturalizácia
 • Hospodárska súťaž a zastupovanie pred Protimonopolným úradom
 • Verejné obstarávanie a zastupovanie pred Úradom pre verejné obstarávanie

Právo pre občanov a rodiny

 • Právo nehnuteľností, kataster, reštitúcie
 • Spotrebiteľské právo – ochrana spotrebiteľa
 • Občianskoprávne a pracovnoprávne spory
 • Závet a dedičské právo
 • Rodinné právo, práva a povinnosti manželov, rozvodové právo
 • Starostlivosť o maloletých a výživné
 • Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Ľudské práva a slobody

 • Právo na spravodlivé súdne konanie
 • Zbytočné prieťahy v konaní
 • Ochrana vlastníctva
 • Osobná sloboda a väzba
 • rávo na súkromný a rodinný život a ochrana osobných údajov
 • Ústavná sťažnosť a ďalšie zastupovanie pred Ústavným súdom a Európskym súdom pre ľudské práva

Trestné právo

 • Skupina trestných činov proti majetku a trestných činov hospodárskych
 • Skupina trestných činov proti poriadku vo verejných veciach
 • Dopravné nehody a trestná zodpovednosť
 • Obhajoba obvinených v trestnom konaní
 • Zastupovanie poškodených v konaní
 • Zastupovanie pred Špecializovaným trestným súdom

Právo duševného vlastníctva

 • Ochrana autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom
 • Ochrana priemyselného vlastníctva (napr. patent, úžitkový vzor, dizajn)
 • Obchodné meno, ochranná známka, internetová doména
 • Licenčné zmluvy a franchising (franšíza)
 • Zastupovanie pred Úradom priemyselného vlastníctva

Špecifické právne oblasti

 • Náhrada škody a ušlého zisku
 • Bezdôvodné obohatenie
 • Ochrana osobnosti fyzickej osoby a ochrana dobrej povesti právnickej osoby
 • Diskriminácia, diskriminačné žaloby
 • Určenie neplatnosti právnych úkonov
 • Určenie vlastníctva nehnuteľností
 • Predbežné opatrenie v súdnom konaní
 • ​Právo mimovládnych organizácií

Spoznajte AS LEGAL v štyroch jednoduchých krokoch, ktoré Vám nezaberú viac ako niekoľko minút.

1 /

Zistite viac O SLUŽBE,
ktorú ponúkame

2/

Prečítajte si O NÁS,

čo Vás zaujíma

3/

Informujte sa O CENE
za právne služby

4/

Vyberte si KONTAKT,
ktorý Vám vyhovuje