Založenie s.r.o.

Založenie s.r.o. môže byť zdĺhavý a obťažujúci proces a cieľom našej advokátskej kancelárie je Vám založenie vlastnej spoločnosti v maximálnej možnej miere uľahčiť.

Cez telefón, email alebo chat Vám pomôžeme zorientovať sa v základných otázkach zakladania spoločnosti, vysvetlíme pojmy ako spoločník, konateľ, obchodný podiel či základné imanie.

Garantovaná profesionálna služba poskytnutá advokátmi zapísanými v Slovenskej advokátskej komore. Právne služby poskytujeme už 20 rokov k vysokej spokojnosti klientov.

Postup založenia s.r.o.

Celý proces založenia s.r.o. vybavíme za Vás, Vy len po vyplníte jednoduchý formulár a podpíšete dokumenty, ktoré Vám zašleme. Niektoré dokumenty bude potrebné podpísať pred notárom, resp. na matrike.

Jednoduché a prehľadné usmernenie k podpísaniu dokumentov Vám zašleme spolu s potrebnými podkladmi na podpis. Celá komunikácia prebieha online (email, chat), prípadne telefonicky a v prípade záujmu môžete využiť možnosť osobného stretnutia s advokátom.

Cena a poplatky

Cena za založenie s.r.o. zahŕňa kompletné zabezpečenie celého procesu a prípravu všetkých potrebných dokumentov k založeniu s.r.o. na základe Vami zadaných údajov (napr.osvedčenie o živnostenskom oprávnení, návrh na zápis s.r.o. do príslušného obchodného registra, vydanie súhlasu daňového úradu, príprava spoločenskej zmluvy, prehlásenie správcu vkladu, vyhlásenia jediného spoločníka či iného potrebného dokumentu)

Cena zahŕňa poplatky za voľné živnosti a  súdny poplatok za založenie s.r.o..

Cena za založenie s.r.o. je 279,- EUR bez DPH.

Kto sme

AS LEGAL patrí medzi malé až stredne veľké advokátske kancelárie s dôrazom na účinnú prevenciu a zastupovanie v súdnych sporoch. Stabilný tím šiestich členov AS LEGAL sa stará o to, aby ste vždy dostali potrebné odpovede a efektívnu obhajobu Vašich práv a záujmov.

Naše výhody

Spolupráca s AS LEGAL prebieha v priateľskej atmosfére, v ktorej Vám otvorene posúdime predložený problém a pomenujeme jeho možné riešenia. Niekedy stačí krátka právna rada, no mnohé prípady (najmä súdne spory) môžu vyžadovať úkony aj v dlhšom období.

Kde nás nájdete

AS LEGAL, advokátska kancelária, Bratislava je pre Vás otvorená v pracovné dni od 9:00 do 17:00 a po dohode aj v inom čase. Sídlime na ulici Hlučínska 1/11, Bratislava (pri Trnavskom mýte) a odpovieme aj na tel. č.: 02/44454498 alebo e-mailom: kancelaria@aslegal.sk

Obchodné meno spoločnosti

Každá spoločnosť s ručením obmedzeným musí mať svoje obchodné meno pod ktorým bude ako podnikateľský subjekt vstupovať do právnych vzťahov z ktorej jej vznikajú práva a povinnosti. Dôležité je vedieť, že tu nejde len o právo spoločnosti používať obchodné meno zapísané v obchodnom registri ale aj povinnosť používať obchodné meno v korektnom tvare v právnom styku. Obchodné meno spoločnosti častokrát vyjadruje v rôznych formách mená spoločníkov obchodnej spoločnosti. Obchodné meno by malo byť tiež nezameniteľné s iným obchodným menom a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o podnikateľovi alebo o predmete podnikania.

Ako vybrať predmet podnikania s.r.o.?

Predmet podnikania definuje živnosti ktoré má spoločnosť s ručením obmedzeným oprávnenie vykonávať v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ide v podstate o zodpovedanie otázky “v čom spoločnosť podniká”. Živnosti poznáme voľné, remeselné a viazané. Živnosti sa ohlasujú na tzv. Jednotnom kontaktnom mieste miestne príslušnom podľa sídla spoločnosti s ručením obmedzeným. Pri výbere do úvahy prichádzajúcich živností klientom odporúčame dopomôcť si zoznamom odporučených označení voľných živností ktorý je možný nájsť na stránke MV SR.

Kto má byť spoločníkom s.r.o.?

Spoločníkom je osoba ktorej/ktorých vklad/y tvoria základné imanie spoločnosti s ručením obmedzeným. Spoločnosť môže založiť jedna osoba a najviac spoločníkov v jednej spoločnosť s ručením obmedzeným môže byť 50. Spoločník ručí za záväzky spoločnosti len do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Spoločníkom môže byť tak fyzická, ako aj právnická osoba. Ak je fyzická osoba – spoločník jediným spoločníkom, táto fyzická osoba nemôže byť jediným spoločníkom vo viac ako troch spoločnostiach. Zároveň spoločnosť ktorá má len jedného spoločníka, nemôže byť jediným spoločníkom v inej spoločnosti s ručením obmedzením.

Konateľ s.r.o. – jeho výber a úlohy?

 

Konateľ je ten, kto koná v mene spoločnosti s ručením obmedzeným. Vzhľadom na skutočnosť, že s.r.o. je síce právnym subjektom schopným nadobúdať práva i povinnosti, je len umelo vykonštruovanou osobou v mene ktorej koná konateľ spoločnosti. Konateľom spoločnosti tak môže byť len fyzická osoba. Konateľ nemusí, no môže byť zároveň aj spoločníkom spoločnosti. Konateľ môže byť jeden, alebo viacerí. V zásade platí, že každý z konateľov koná samostatne ak spoločenská zmluva neurčí inak. Konateľ koná v mene a na účet spoločnosti, preto svoju pôsobnosť musí vykonávať s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov.

Ako stanoviť základné imanie s.r.o. a vklady spoločníkov?

Ide o vyjadrenie peňažných a nepeňažných vkladov spoločníkov do obchodnej spoločnosti. Hodnota základného imania je minimálne 5.000,-EUR. V súčastnosti už nie je potrebné pri zápise spoločnosti do obchodného registra preukazovať existenciu finančnej sumy vo výške základného imania výpisom z banky. Výška, resp. hodnota vkladu spoločníka musí byť minimálne 750,EUR. Jeden spoločník môže mať len jeden vklad v spoločnosti. Výška splatených vkladov spoločníkov musí byť aspoň 50% základného imania. Výška vkladu spoločníka predstavuje práva a povinnosti spoločníka a im zodpovedajúcu účasť na spoločnosti. Jeho výška sa určuje podľa pomeru vkladu spoločníka k základnému imaniu spoločnosti.

Spoločenská zmluva – jej správne spísanie?

 

Spoločenská zmluva je právny úkon so zásadným významom pre vznik, fungovanie a zánik spoločnosti s ručením obmedzeným. Spoločenskou zmluvou spoločníci, resp. zakladatelia zakladajú spoločnosť, čo je nevyhnutným predpokaldom zápisu spoločnosti do obchodného registra, t.j. jej vzniku. V prípade jediného spoločníka, spoločenská zmluva sa nahrádza zakladateľskou listinou. Spoločenská zmluva musí mať zákonom ustanovené formálne a obsahové náležitosti. Medzi ne sa radí napr. písomná forma zmluvy formou jedinej zmluvnej listiny, ďalej musí obsahovať obchodné meno, určenie spoločníkov, predmetu podnikania, výšky základného imania, určenie konateľa/ov, atď.

VYUŽITE NAŠE SLUŽBY PRI ZAKLADANÍ S.R.O.

EMAIL: kancelaria@aslegal.sk

TEL: 02/444 544 98

Spoznajte AS LEGAL v štyroch jednoduchých krokoch, ktoré Vám nezaberú viac ako niekoľko minút.

1 /

Zistite viac O SLUŽBE,
ktorú ponúkame

2 /

Prečítajte si O NÁS,
čo Vás zaujíma

3 /

Informujte sa O CENE,
za právne služby

4 /

Vyberte si KONTAKT,
ktorý Vám vyhovuje