Registrácia do registra partnerov verejného sektora (RPVS)

 

Odo dňa 1.2.2017 je účinný z.č. 315/2015 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, ktorý stanovuje povinnosť registrovať sa do registra partnerov verejného sektora (RPVS) v zákone definovaným osobám, tzv. partnerom verejného sektora.

Zápis do predmetného registra vykonávajú oprávnené osoby, ktoré o partnerovi verejného sektora zapisujú do registra zákonom stanovené údaje. Deklarovaným cieľom plnenia povinnosti registrácie do RPVS je prispieť k transparentnosti nakladania s verejnými zdrojmi.

Partner verejného sektora – máte povinnosť sa registrovať do RPVS ?

Zákon ukladá povinnosť registrovať sa tzv. partnerovi verejného sektora, čo môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá:

 • príjíma finančné prostriedky z verejných zdrojov (štát, obec, vyšší územný celok, právnická osoba dotovaná z verejných zdrojov);
 • dodáva služby alebo tovary verejnému sektoru na priamo alebo v subdodávke;
  nadobudla pohľadávku voči štátu, štátnemu fondu, verejnoprávnej inštitúcii, obci, VÚC alebo takáto pohľadávka na ňu bola postúpená;
 • získala akúkoľvek podporu zo strany štátu alebo Európskej únie;
 • je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má so zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Údaje zapisované do registra partnerov verejného sektora

 

Do registra partnerov verejného sektora sa zapisujú nasledujúce údaje:

 • názov a obchodné meno
 • sídlo
 • právna forma
 • identifikačné číslo organizácie
 • zoznam verejných funkcionárov
  údaje o oprávnenej osobe
 • zoznam konečných užívateľov výhod

 

 

 

 

 

Konečný užívateľ výhod

Cieľom registrácie do registra partnerov verejného sektora je identifikovať a zverejniť konečných užívateľov výhod, teda osôb ktoré majú skutočne (nielen formálne) prospech z činnosti partnera verejného sektora.

Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu alebo každá fyzická osoba v prospech ktorej spoločnosť vykonáva svoju činnosť alebo obchod.

Za konečného užívateľa výhod je považovaná predovšetkým fyzická osoba, ktorá:

 • má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25% na hlasovacích právach v právnickej osobe
 • má právo na hospodársky prospech najmenej 25% z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti
 • má právo vymenovať alebo odvolať štatutárny orgán partnera verejného sektora
 • iným spôsobom ovláda partnera verejného sektora

Lehoty na zápis do RPVS

Lehoty na zápis do RPVS ak je zmluva uzatvorená pred 1.2.2017

Ak ste subjektom s povinnosťou sa registrovať – teda spĺňate kritéria partnera verejného sektora a zmluvu s verejným sektorom na základe ktorej čerpáte verejné financie ste podpísali pred účinnosťou zákona o RPVS, teda pred 1. februárom 2017 musíte si povinnosť zápisu splniť do 31.7.2017.

Lehoty na zápis do RPVS ak je zmluva uzatvorená po 1.2.2017

Ak podpisujete novú zmluvu s verejným sektorom a nie ste subjektom zapísaným v registri konečných užívateľov výhod podľa zákona o verejnom obstarávaní, máte povinnosť sa zapísať do registra partnerov okamžite.

Sankcie

Zákon o registri partnerov verejného sektora stanovuje rôzne druhy porušení povinností uložených zákonom. Za porušenie povinnosti sa považuje predovšetkým zapísanie nepravdivých alebo neúplných informácií zapísaných o konečných užívateľoch výhod alebo verejných funkcionároch. Partnerovi verejného sektora predovšetkým hrozí

 • finančná pokuta vo výške získaného hospodárskeho prospechu z verejných zdrojov a štatutárnemu orgánu alebo členom štatutárneho orgánu partnera verejného sektora finančná pokuta od 10.000 EUR do 100.000 EUR,
 • výmaz zapísaného partnera verejného sektora z registra partnerov verejného sektora,
 • odstúpenie od uzatvorenej zmluvy zo strany verejného sektora alebo neplnenie z tejto zmluvy
 • vylúčenie členov štatutárneho orgánu až na 3 roky.

VYUŽITE NAŠE SLUŽBY PRI REGISTRÁCII DO RPVS

Advokátska kancelária AS Legal s.r.o. je v zmysle ust. § 2 ods. 1 písm. b) zákona o RPVS oprávnenou osobu, teda smie vykonávať zápisy osôb do registra partnerov verejného sektora.

Cena za registráciu do RPVS a vytvorenie verifikačného dokumentu: od 450,- EUR bez DPH v závislosti od zložitosti prípadu. 

EMAIL: kancelaria@aslegal.sk

TEL: : 02/ 444 544 98

Spoznajte AS LEGAL v štyroch jednoduchých krokoch, ktoré Vám nezaberú viac ako niekoľko minút.

1 /

Zistite viac O SLUŽBE,
ktorú ponúkame

2 /

Prečítajte si O NÁS,
čo Vás zaujíma

3 /

Informujte sa O CENE,
za právne služby

4 /

Vyberte si KONTAKT,
ktorý Vám vyhovuje